Warunki współpracy

Warunki współpracy z Ropla Computers sp. z o.o.

Użyte w niniejszym dokumencie terminy, a potrzeby niniejszej umowy oznaczają:
1. Ropla Computers lub Ropla Computers sp. z o.o. – oznacza spółkę Ropla Computers sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Wrocławska 1C 52-200 Suchy Dwór, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040000.
2. Klient – podmiot podejmujący współpracę i dokonujący zamówienia towarów z firmy Ropla Computers sp. z o.o.
3. Strony – strony współpracy, czyli wymieniani równocześnie Klient oraz Ropla Computers sp. z o.o.
4. Opiekun Klienta – osoba, która po stronie Ropla Computers zajmuje się opieka nad Klientem, z która reprezentuje firmę Ropla Computers na potrzeby przyjmowania i obsługi zamówień, a także w kontaktach w innych sprawach handlowych.
5. Moduł B2B – witryna WWW umożliwiająca Klientowi, korzystając z przeglądarki internetowej, na dokonywanie zamówień drogą elektroniczną oraz wgląd w dokumentację udostępnianą wewnętrznie przez firmę Ropla Computers.
I. Nawiązanie współpracy
W celu rozpoczęcia współpracy z firmą Ropla Computers należy:
1. Dostarczyć do siedziby firmy Ropla Computers kopie dokumentów rejestracyjnych firmy:
a. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dla firm posiadających osobowość prawną lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczych dla osób fizycznych,
b. dokument nadania firmie numeru NIP,
c. dokument nadania firmie numeru REGON.
2. Dostarczyć listę osób upoważnionych do odbioru towaru na miejscu, podpisaną przez osoby reprezentujące firmę (w przypadku odbioru towaru na miejscu).
3. Dostarczyć oświadczenie o adresie dostawy towaru (w przypadku jeżeli miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy).
II. Warunki finansowe
1. Firmom rozpoczynającym współpracę handlową z Ropla Computers sp. z o.o. oferujemy sprzedaż z możliwością płatności: gotówką, przedpłatą, za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności. Warunkiem otrzymania odroczonego terminu płatności jest dostarczenie przez Klienta kompletu dokumentów rejestracyjnych firmy oraz spełnienie wymogów ubezpieczyciela (szczegóły przedstawi Opiekun Klienta) oraz dokonania (wynikających z wymogów ubezpieczyciela) kilku zakupów z płatnością w formie: gotówka, przedpłata, pobranie.
2. Wysokość kredytu kupieckiego oraz okres kredytowania są uzależnione od dotychczasowej historii sprzedaży, terminowości zapłat i mogą być sukcesywnie zwiększane w razie potrzeby przy dalszej współpracy. O udzieleniu kredytu, jego wysokości i terminie płatności decyduje każdorazowo Dział Windykacji.
3. Opóźnienie Klienta z wnoszeniem płatności za dostarczane towary lub usługi, daje Ropla Computers sp. z o.o. możliwość niezrealizowania innych zamówień Klienta (w tym zamówień potwierdzonych). W przypadku takich opóźnień Klient traci również prawo rezerwacji towarów. Nieterminowe płatności mogą też powodować zmniejszenie wysokości kredytu i okresu kredytowania, a także odmowę udzielenia kredytu kupieckiego.
III. Sposoby zamawiania towaru
1. Klient może składać zamówienia w Ropla Computers za pośrednictwem modułu zamówień internetowych B2B, osobiście, w drodze pisemnej (listownie, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej) lub telefonicznie (w godzinach pracy firmy tj. 8 - 16 od pn. do pt.). Ropla Computers zastrzega sobie prawo przyjmowania zamówień na niektóre towary wyłącznie w formie pisemnej. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoważne ze złożeniem oferty zakupu towaru. W momencie potwierdzeniu zamówienia przez Ropla Computers oferta zakupu jest wiążąca i Klient nie może wycofać takiego zamówienia bez zgody Ropla Computers. Niepotwierdzone przez Ropla Computers zamówienie nie jest wiążące do momentu jego potwierdzenia.
2. W celu korzystania z modułu zamówień internetowych, Klient powinien zgłosić ten zamiar opiekunowi oraz uzyskać indywidualny login i hasło administracyjne, które umożliwią przedstawicielowi Klienta – Administratorowi, wprowadzenie użytkowników, którzy będą mieli dostęp do modułu B2B. Administrator wyznaczony przez Klienta będzie też mógł ustawić uprawnienia poszczególnych operatorów, jak i skasować konto operatora. Dostęp upoważnionych przedstawicieli Partnera do modułu, stosownie do uprawnień nadanych im przez Administratora, będzie możliwy po wprowadzeniu indywidualnego loginu i hasła. Login i hasło winny być używane tylko przez przedstawiciela Klienta, któremu je przydzielono. Klient jest zobowiązany do takiego zorganizowania systemu składania zamówień (w tym doboru przedstawicieli dysponujących loginem i hasłem oraz ustawienia ich uprawnień w module B2B, a także usunięcia uprawnień lub konta jeśli dana osoba decyzją Klientatraci uprawnienia), aby nie było możliwe złożenie zamówienia w jego imieniu przez osobę nieupoważnioną. Wszelkie zmiany uprawnień przedstawicieli, w tym wyznaczanie i odbieranie uprawnień, wprowadzanie i kasowanie użytkownika w zakresie korzystania z modułu będą dokonywane przez Administratora w module B2B i skuteczne po ich wprowadzeniu. Do czasu zawiadomienia Ropla Computers o całkowitej rezygnacji z dostępu do modułu wszelkie złożone zamówienia przez osoby upoważnione przez Administratora w module B2B będą realizowane przez Ropla Computers w przekonaniu, że zamówienia te złożyła osoba upoważniona przez Klienta, na co Klient niniejszym wyraża zgodę i za co bierze odpowiedzialność. Równocześnie Strony umawiają się, że art. 661kodeksu cywilnego nie znajduje zastosowania do ich współpracy.
3. System B2B umożliwia sprawdzanie bieżących stanów towarów, kontrolę aktualnego stanu rozliczeń, przeglądanie historii transakcji i bieżących rezerwacji oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet, a także zgłaszanie i sprawdzanie stanu reklamacji towaru o dogodnej dla Klienta porze w ciągu całej doby.
4. Dostęp do modułu B2B umożliwia też uruchomienie integracji z e-sklepami i otrzymywanie danych o stanach i cenach produktów online bezpośrednio do systemu sprzedaży internetowej Klienta. Więcej informacji może udzielić Opiekun Klienta.
5. Realizacja zamówienia jest możliwa w wypadku braku przeterminowanych zobowiązań Klienta z tytułu przyznanego kredytu kupieckiego lub dokonania płatności za zakupione produkty gotówką, przedpłatą lub za pobraniem.
6. Oferta cenowa Ropla Computers sp. z o.o. nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
7. Zamówienie powinno zawierać dane Partnera, specyfikację towaru, cenę (wynikającą z cennika Ropla Computers z uwzględnieniem uzgodnionego przez strony rabatu), oczekiwany termin dostawy oraz miejsce dostawy. W przypadku braku wyraźnego wskazania miejsca dostawy będzie to adres siedziby Klienta.
IV. Realizacja dostaw
1. Klientom towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.computers.ropla.eu/logistyka.
2. Zamówienia na produkty dostępne w magazynie Ropla Computers złożone do godziny 14:00 dostarczane są do Klienta w następnym dniu roboczym.
3. Faktury wysyłane są w formie papierowej razem z paczką. W wyjątkowych przypadkach wysyłane są w następny dzień roboczy pocztą tradycyjną lub w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Klienta.
4. Koszty transportu obciążają nabywcę. W przypadku przekroczenia minimum logistycznego koszty transportu pokrywa Ropla Computers sp. z o.o.
5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem przewoźnika, Klient przy odbiorze ma obowiązek sprawdzenia zgodności dostawy z załączoną specyfikacją (Faktura lub dokument WZ) oraz sprawdzenie stanu towarów wchodzących w skład dostawy. Klient jest zobowiązany zawiadomić Ropla Computers o ewentualnych zastrzeżeniach w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od chwili odbioru towaru. Od tego momentu ryzyko dotyczące niezgodności czy uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta.
6. W wypadku uszkodzenia opakowania przesyłki, naruszenia taśmy zabezpieczającej lub niezgodności ilości paczek/palet z listem przewozowym Klient ma obowiązek zgłosić to Przewoźnikowi, który sporządzi protokół. Protokół jest warunkiem uznania reklamacji.
7. W przypadkach uzasadnionych przyczynami zewnętrznymi (jak np. zaprzestanie produkcji danego towaru, zagubienia przesyłek w transporcie itp.), Ropla Computers sp. z o.o. może odstąpić od już potwierdzonego zamówienia, przy czym zawiadomi Klienta o przyczynie odstąpienia.
8. Ropla Comuters nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Partnera i osoby trzecie dane i oprogramowanie, a także za szkody polegające na utracie korzyści lub też nie uzyskaniu oczekiwanych zysków. Postanowienia warunków współpracy obejmują również wszelkie inne formy działania Ropla Computers sp. z o.o. i jego upoważnionych przedstawicieli podczas współpracy z Klientem.
V. Gwarancja i reklamacje towarów
1. Ropla Computers sp. z o.o. zapewnia Partnera, że oferowane przez niego towary są wysokiej jakości. Nie dotyczy to towarów niepełnowartościowych i używanych, które każdorazowo są oznaczone taką informacją.
2. Produkty sprzedawane przez Ropla Computers podlegają 24-miesiecznej gwarancji, udzielanej przez Ropla Computers. Nie dotyczy to towarów niepełnowartościowych i używanych, które każdorazowo są oznaczone informacją o terminie gwarancji.
3. Ogólne warunki gwarancji znajdują się na stronie https://b2b.computers.ropla.eu/upl/OWG.pdf.
4. Odpowiedzialność Ropla Computers sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedawanych towarów jest wyłączona.
5. Reklamacja produktów wadliwych jest możliwa tylko po uprzednim uzupełnieniu on-line w systemie B2B Zgłoszenia Reklamacyjnego do serwisu i uzyskaniu numeru RMA. Wydrukowane zgłoszenie reklamacyjne (lub czytelny numer RMA) powinno być naklejone na zewnątrz opakowania logistycznego w celu łatwej identyfikacji przesyłki. Brak czytelnego numeru RMA na opakowaniu będzie skutkować nie przyjęciem paczki i odesłaniem na koszt nadawcy.
6. Uzyskanie numeru RMA nie świadczy o akceptacji zwrotu towaru lub reklamacji. Ropla Computers sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zbadania zawartości przesyłki oraz stanu towaru po odbiorze, w odrębnym wystąpieniu ustosunkowując się do przedmiotu zgłoszenia.
7. Do uzupełnienia Zgłoszenia Reklamacyjnego w systemie B2B potrzebne Państwu będą:
a. Login i hasło,
b. nr faktury na której znajduje się reklamowany produkt,
c. opis usterki.
VI.Zwroty towarów sprawnych
1. Zwroty przyjmowane są wyłącznie w następujących sytuacjach:
a. Została wystawiona faktura z dopiskiem w uwagach „możliwość zwrotu do dnia.... ”,
b. Zaistniała pomyłka handlowca lub magazyniera, która została potwierdzona przez pracownika magazynu Ropla Computers sp. z o.o.,
c. Inne powody – po otrzymaniu zgody Product Managera lub Dyrektora Handlowego.
2. Warunki przyjęcia zwrotu towaru:
a. zwracany towar jest pełnowartościowy i jego opakowanie nie jest uszkodzone. Towar i opakowanie nie może mieć umieszczonych przez Klienta etykiet, napisów, oznaczeń i zabezpieczeń, a także śladów i uszkodzeń po nich,
b. zakup zwracanego towaru nie jest starszy niż 120 dni (w sytuacji z pkt. b-zakup nie starszy niż 14 dni),
c. towar zwracany jest przysłany do Ropla Computers sp. z o.o. na koszt zwracającego (nie dotyczy sytuacji z pkt. b).

 

Warunki współpracy

 

Porozumienie licencyjne

 

 

Zgoda na E-Fakturę